GASNO ZAVARIVANJE PDF

Goltishicage Due to its new manual tightening feature with plastic grip, no need of wrench to connect or disconnect to the cylinder. The most famous range of regulators, specially adapted to yard conditions, very precised and rugged. Gas Oxygen To order Alim. Oprema za plinsko zavarivanje sastoji se iz boce acetilena, boce kisika, redukcijskih ventila, cijevi za zavarivanje, plamenika i dodatnog materijala.

Author:Taubei Douzuru
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):3 June 2009
Pages:202
PDF File Size:15.77 Mb
ePub File Size:15.28 Mb
ISBN:449-5-26831-450-5
Downloads:6202
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DumSa obzirom na izvor toplote moguce je izdvojiti cetiri osnovna postupka zavarivanja. Kog gasnog zavarivanja toplota nastaje sagorevanjem gorivog gasa u kiseoniku.

Kao gorivi gas najvie se primenjuje acetilen C2H2 , a za zavarivanje metala i legura sa niskom temperaturom topljenja Al,Pb,Mg koristi se jo: vodonik, prirodni gas, propan budan i drugi ugljovodonici. Kod elektolunog zavarivanja toplota nastaje odravanjem elektrinog luka izmeu elektrode i osnovnog materijala.

Najee se primenjuju sledee vrste elektrolunog zavarivanja. U svom seminarskom radu obradit u prva etiri naina koji se najee koriste. Ureaj - izvor struje ima pozitivan pol i negativan pol. Na jedan od njih se u dra elektrode stavlja klasina obloena elektroda, a drugi pomou takozvane stezaljke mase se privruje na materijal.

Kratkim spojem izmeu polova razvija se elektrini luk koji omoguuje taljenje osnovnog materijala i elektrode. Elektroda se odabire prema vrsti materijala koji zavarujemo, idealno, ali ne i nuno onog sastava kao i materijal kojeg zavarujemo. Elektroda ima svoj plat koji omoguuje bolju kontrolu el. REL zavarivanje koristi se preteno na materijalima debljima od 1,5 mm zbog velike temperature i mogunosti deformiranja osnovnog materijala Elektrode - osim prema sastavu materijala, dijele se na rutilne i bazine Takoer ica kada dodirne predmet zavarivanja uspostavi se elektrini luk i poinje taljenje materijala.

Postoji i opcija zavarivanja CO2 postupkom sa specijalnom icom koja je punjena prahom i ne zahtjeva bocu s plinom - laiki objanjeno sadri plin u prahu u sebi kao i elektroda u oblozi TIG ili po njemaki WIG zavarivanje - je neto slinija plinskom zavarivanju, osim to se umjesto vrha plamena dobivenog iz mjeanja plinova, zavaruje elektrinim lukom koji kree s TIG pitlja, odnosno volfram elektrode koja se nalazi u njemu.

Vrh volfram elektrode i predmet koji se zavaruje meusobno naprave elektrini luk i s obzirom na veliku otpornost volframa na temperaturu, osnovni materijal se poinje taliti, dobiva se itka kupka materijala kojom se pomicanjem tig pitolja, odnosno volfram elektrode, lagano upravlja i usmjerava.

U sluaju potrebe tj. TIG postupkom mogue je zavarivate sve vrste metala, osim mesinga - mesing se iskljuivo tvrdo lemi. Takoer treba obratiti pozornost na ureaji s kojim se zavaruje.

DC aparati mogu zavarivati: crno eljezo, prokrom, mjed, bakar i njegove legure, ali ne aluminij. Slika 1. Elektroluni aparati za varivanje. Spoj se ostvaruje topljenjem osnovnog i dodatog materijala i kasnijim zajednikim ovrsavanjem. Zagrevanje se plamenom koji nastaje sagorevanjem smee acetilena i kiseonika.

Acetilen C2H2 pripada grupi ne zasienih ugljovodonika, sa temperaturom kljuanja od 83,6C. Rastvara se u mnogim tenostima: vodi, acetonu itd.. Dodati materijal u obliku ice bi trebao da bude priblino istog sastava kao i osnovni materijal.

Oznaka ice se sastoji od slovnog simbola koji pokazuje namenu i broja koji predstavlja zareznu tvrdou istog materijala ava po Brinelu. Slovni simboli imaju sledee znaenje: VA ica za zavarivanje ugljeninih i niskolegiranih elika.

VAU ica za zavarivanje ugljeninih i niskolegiranih elika poveane ilavosti. VAN ice za navarivanje. U pogledu hemiskog sastava standardom se propisuje samo cistoa u vezi sa sadajem sumpora i fosfora i to Kod elika topitelj se ne koristi izuzev pri zavarivanju nerajuih elika. Topitelj se dodaje radi prevoenja oksida u lako topljivu trosku koja, koja kao laka, isplivava na povrinu ava. Vrsta topitelja bira se u zavisnosti od postojeih neistoa u materijalu koji se zavaruje i oksida koji se stvaraju pri zavarivanju.

Najee se kao topitelj koriste: kvarcni pesak, usitnjeno staklo, natrijum karbonat, boraks, borna kiselina Ovaj nain zavarivanja odlikuje se: lakim prilagoavanjem skoro svim poloajima kod sueonih spojeva, jednostavnim rukovanjem i odravanjem kao i niskom nabavnom cenom opreme Slika 2. Ovaj nain zavarivanja odlikuje se: lakim prilagoavanjem skoro svim poloajima kod sueonih spojeva, jedno opreme Elektrinim otporom se stvara toplota koja se koristi za zagrevanje odreene koliine materijala na temperaturu zavarivanja, kao i za zagrevanje materijala u okolnoj zoni radi lakeg plastinog deformisanja.

Osnovni postupci elektrootpornog zavarivanja su: 1 takasto, kod koga spojevi nastaju u pojedinim takama preklopljenih delova, 2 avno, kod koga spoj nastaje preklapanjem niza zavarenih taaka, 3 bradaviasto, kod koga spoj nastaje u pojedinim takama preklopljenih delova, koje su pre zavarivanja oblikovane kao bradavice, 4 zbijanjem, kod koga spoj nastaje stalnim pritiskom na dve sueone povrine, 5 varnienjem, kod koga spoj nastaje varnienjem izmeu dve sueone povrine.

Elektrootporno zavarivanje je nalo iroku primenu u industriji, posebno automobilskoj, za spajanje tankih elinih limova. Osnovne prednosti elektrootpornog zavarivanja su velika proizvodnost i mogunost automatizacije i robotizacije, a osnovne mane su ogranienja vezana za geometriju delova koji se zavaruju, i nemogunost postizanja hermetinosti spoja kod takastog zavarivanja.

Bitna razlika avnog zavarivanja u odnosu na takasto zavarivanje je oblik elektrode disk umesto ipke i njeno obrtanje oko sopstvene ose. Osim toga, kod avnog zavarivanja je neophodno relativno kretanje elektroda i osnovnog materijala u pravcu obrazovanja ava. Aparat za avno zavarivanje. Prednost bradaviastog zavarivanja u odnosu na takasto je u tome to u jednom p rolazu nastaje onoliko taaka koliko je bradavica pripremljeno na limu, tj. Osim toga, elektrode traju znatno due jer nisu optereene kao kod takastog ili avnog zavari-vanja.

Ukljuivanjem struje, usled kontaktnog otpora osnovni materijal se zagreva na mestima dodira do temperature koja je dovoljno visoka da se uz dodatni pritisak podunom silom ostvari spoj, ali je nia od temperature topljenja, pa spoj nastaje u vrstom stanju. Ovaj postupak zavarivanja je primenljiv kod materijala koji imaju dobru plastinost kao to su niskougljenini elik, alumi-nijum i bakar.

Pri tome popreni presek treba da bude to jednostavniji, a njegova povrina u odnosu na duinu predmeta to vea. Sueono zavarivanje zbijanjem se najee koristi za spajanje elinih ipki prenika mm. Pri tome se kontakt uspostavlja samo u pojedinim, isturenim takama zbog neravnina eonih povrina , a gustina struje dostie velike vrednosti uslovljavajui topljenje i isparavanje materijala, koji se pod uticajem okolnih elektromagnetnih sila izbacuje iz spoja, zajedno sa neistoama i oksidima.

Ovaj proces izgleda kao varnienje, po emu je postupak dobio ime. Pri tome se oko spoja obrazuje karakte-ristian venac, oznaka 1 na sl.

Postupak zavarivanja varnienjem je po pravilu pogodan za materijale koji ne mogu da se zavaruju zbijanjem.

Ovaj postupak moe da se primeni na prstenaste i druge poprene preseke sloenijeg oblika nego to je bio sluaj kod zavarivanja zbijanjem. Postoje i druge, komplikovanije varijante sueonog zavarivanja varnienjem, kao to je zavarivanje sa predgrevanjem, ime se spreava zakaljenje kod elika sa vie ugljenika i legiranih elika.

DIGITAL HABITATS STEWARDING TECHNOLOGY FOR COMMUNITIES PDF

Sertifikat zavarivača za gasno plameno zavarivanje

.

BRAHMACHARYA SIVANANDA PDF

Teleoptik – Gasna oprema

.

EL LOCUTORIO JORGE DIAZ PDF

Oprema za zavarivanje

.

Related Articles