DUNAJSKA KONVENCIJA O DIPLOMATSKIH ODNOSIH PDF

Motaur One of those inceptions is the diploatskih of diplomatic immunity. The paper also reports the results of a translation quality assessment of third-year students of those departments, who were given the task of translating dunajsak text into their L1. Immunity from legal process shall not apply in respect of a civil action for damages arising diplomatskihh an accident in the territory of a Party caused by a vehicle, vessel or aircraft operated by any Representative of a Member State, Liaison Officer, Director General, Director, member of the SELEC Dlplomatskih, or Representative of an Operational Partner, nor shall immunity from legal process apply in respect of a traffic offense. The students approached the task in different ways and produced very different results, which indicates that language competences alone are not enough for translation, and that specific additional instruction can give them a considerable advantage at the beginning of their careers.

Author:Faegor Tojazilkree
Country:Uganda
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):3 November 2008
Pages:478
PDF File Size:11.79 Mb
ePub File Size:8.65 Mb
ISBN:330-7-35063-454-9
Downloads:29558
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VogarYou are on page 1of 8 Search inside document Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih Sklenjena na Dunaju Uredil Sektor za mednarodno pravo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije Ljubljana, maj Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih, sklenjena na Dunaju Naloge diplomatskega predstavnitva so med drugim: a predstavljanje drave poiljateljice v dravi sprejemnici; b varovanje interesov drave poiljateljice in njenih dravljanov v dravi sprejemnici v mejah, ki jih dovoljuje mednarodno pravo; c pogajanja z vlado drave sprejemnice; d seznanjanje z razmerami in razvojem dogodkov v dravi sprejemnici z vsemi dovoljenimi sredstvi ter poroanje o tem vladi drave poiljateljice; e spodbujanje prijateljskih odnosov med dravo poiljateljico in dravo sprejemnico ter razvijanje medsebojnega gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja.

Nobene dolobe te konvencije ni mogoe razlagati, kot da diplomatskemu predstavnitvu prepoveduje opravljanje konzularnih nalog. Drava poiljateljica se mora prepriati, da je oseba, ki jo namerava akreditirati kot vodjo diplomatskega predstavnitva v dravi sprejemnici, dobila agrema te drave. Drava sprejemnica ni dolna dravi poiljateljici pojasniti razlogov za zavrnitev agremaja. Drava poiljateljica lahko, potem ko uradno obvesti zadevne drave sprejemnice, akreditira vodjo diplomatskega predstavnitva, ali odvisno od primera, imenuje lana diplomatskega osebja v ve dravah, razen e katera od drav sprejemnic temu izrecno nasprotuje.

Vodja diplomatskega predstavnitva ali kateri koli lan diplomatskega osebja diplomatskega predstavnitva lahko dravo poiljateljico predstavlja pri vsaki mednarodni organizaciji. Za vojake, pomorske ali letalske ataeje lahko drava sprejemnica zahteva, da se ji njihova imena sporoijo vnaprej zaradi odobritve.

Za lane diplomatskega osebja diplomatskega predstavnitva ne morejo biti imenovani dravljani drave sprejemnice, razen s soglasjem te drave, ki ga je mogoe kadar koli umakniti.

Drava sprejemnica si lahko enako pravico pridri glede dravljanov tretje drave, ki niso tudi dravljani drave poiljateljice. Drava sprejemnica lahko kadar koli, ne da bi morala pojasniti svojo odloitev, obvesti dravo poiljateljico, da je vodja diplomatskega predstavnitva ali kateri koli lan diplomatskega osebja diplomatskega predstavnitva persona non grata ali da kateri koli drug lan osebja diplomatskega predstavnitva ni sprejemljiv.

Drava poiljateljica to osebo, odvisno od primera, odpoklie ali zakljui njeno funkcijo v diplomatskem predstavnitvu. Oseba je lahko razglaena za nezaeleno ali nesprejemljivo, e preden pride na ozemlje drave sprejemnice.

Ministrstvo za zunanje zadeve drave sprejemnice ali drugo ministrstvo, za katero je tako dogovorjeno, se uradno obvesti o: a imenovanju lanov diplomatskega predstavnitva, njihovem prihodu in konnem odhodu ali prenehanju njihovih funkcij v diplomatskem predstavnitvu; b prihodu in konnem odhodu osebe, ki pripada druini enega od lanov diplomatskega predstavnitva, in e je potrebno, dejstvu, da je neka oseba postala ali prenehala biti druinski lan enega od lanov diplomatskega predstavnitva; c prihodu in konnem odhodu zasebnega pomonega osebja, ki ga zaposlujejo osebe iz toke a tega odstavka, in e je potrebno, dejstvu, da mu preneha zaposlitev pri teh osebah; d zaposlovanju in odpuanju oseb, ki prebivajo v dravi sprejemnici kot lani diplomatskega predstavnitva ali kot zasebno pomono osebje ter so upraviene do privilegijev in imunitet.

Kadar koli je mogoe, se prav tako vnaprej uradno obvesti o prihodu in konnem odhodu. Drava sprejemnica lahko prav tako v istih mejah in brez diskriminacije zavrne sprejem funkcionarjev posamezne kategorije.

Drava poiljateljica brez izrecnega predhodnega soglasja drave sprejemnice ne sme odpreti pisarn, ki so del diplomatskega predstavnitva, zunaj kraja, v katerem je sede diplomatskega predstavnitva.

Vrstni red predaje poverilnih pisem ali njihovih kopij se doloa po datumu in uri prihoda vodje diplomatskega predstavnitva. Vodje diplomatskih predstavnitev se razvrajo v tri razrede, in sicer: a veleposlanike ali nuncije, akreditirane pri voditeljih drav, in druge vodje diplomatskih predstavnitev enakovrednega ranga; b poslanike, ministre in internuncije, akreditirane pri voditeljih drav; c odpravnike poslov, akreditirane pri ministrih za zunanje zadeve. Med vodji diplomatskih predstavnitev se ne smejo delati nobene razlike na podlagi njihovega razreda, razen pri prednostnem vrstnem redu in etiketi.

Prednostni vrstni red vodij diplomatskih predstavnitev se v vsakem razredu doloi po datumu in uri prevzema njihovih funkcij v skladu s Spremembe v poverilnih pismih vodje diplomatskega predstavnitva, zaradi katerih se ne spremeni razred, ne vplivajo na njegovo mesto v prednostnem vrstnem redu. Ta len ne vpliva na obiaje, ki jih je ali jih bo sprejela drava sprejemnica glede prednostnega vrstnega reda predstavnika Svetega sedea. Vodja diplomatskega predstavnitva sporoi prednostni vrstni red lanov diplomatskega osebja diplomatskega predstavnitva ministrstvu za zunanje zadeve ali drugemu ministrstvu, za katero je tako dogovorjeno.

Ime zaasnega odpravnika poslov uradno sporoi vodja diplomatskega predstavnitva, e ta tega ne more storiti, pa ministrstvo za zunanje zadeve drave poiljateljice ministrstvu za zunanje zadeve drave sprejemnice ali drugemu ministrstvu, za katero je tako dogovorjeno.

Kadar v dravi sprejemnici ni nobenega lana diplomatskega osebja diplomatskega predstavnitva, lahko drava poiljateljica s soglasjem drave sprejemnice doloi enega od lanov administrativnega in tehninega osebja, da opravlja tekoe administrativne zadeve diplomatskega predstavnitva.

Drava sprejemnica mora na svojem ozemlju v skladu s svojo zakonodajo dravi poiljateljici olajati pridobitev prostorov, potrebnih za diplomatsko predstavnitvo, ali ji pomagati, da si jih priskrbi kako drugae. Drava sprejemnica mora diplomatskim predstavnitvom, e je potrebno, prav tako pomagati, da priskrbijo primerno nastanitev za svoje lane. Prostori diplomatskega predstavnitva so nedotakljivi.

Organi drave sprejemnice vanje ne smejo vstopiti, razen s privolitvijo vodje diplomatskega predstavnitva. Drava sprejemnica ima posebno dolnost storiti vse potrebno, da preprei nasilen vstop v prostore diplomatskega predstavnitva ali njihovo pokodovanje, vsako motenje miru diplomatskega predstavnitva ali poseg v njegovo dostojanstvo. Prostori diplomatskega predstavnitva, oprema in drugi predmeti, ki so v njih, ter prevozna sredstva diplomatskega predstavnitva ne morejo biti predmet preiskovanja, zaplembe, zasega ali izvrbe.

Drava poiljateljica in vodja diplomatskega predstavnitva sta oproena plaila vseh vrst dravnih, regionalnih ali obinskih dajatev in davkov za prostore diplomatskega predstavnitva, ki jih imata v lasti ali najemu, razen dajatev in davkov, s katerimi se plaujejo opravljene posebne storitve. Davna oprostitev iz tega lena se ne uporablja za take dajatve in davke, ki jih po zakonodaji drave sprejemnice plauje oseba v pogodbenem razmerju z dravo poiljateljico ali vodjo diplomatskega predstavnitva.

Drava sprejemnica dovoljuje in varuje svobodno komuniciranje diplomatskega predstavnitva za vse uradne namene. Diplomatsko predstavnitvo lahko pri komuniciranju z vlado in drugimi diplomatskimi predstavnitvi in konzulati drave poiljateljice ne glede na to, kje so, uporablja vsa primerna komunikacijska sredstva, vkljuno z diplomatskimi kurirji ter kodiranimi in ifriranimi sporoili. Brezini oddajnik pa diplomatsko predstavnitvo lahko namesti in uporablja le s soglasjem drave sprejemnice.

Uradna korespondenca diplomatskega predstavnitva je nedotakljiva. Izraz uradna korespondenca pomeni vso korespondenco, ki se nanaa na diplomatsko predstavnitvo in njegove naloge. Diplomatske poiljke ni dovoljeno niti odpirati niti zadrevati. Paketi, ki sestavljajo diplomatsko poiljko, morajo biti kot taki na zunanji strani vidno oznaeni in lahko vsebujejo le diplomatske dokumente ali predmete, namenjene za uradno uporabo.

Diplomatski kurir, ki mora imeti pri sebi uradno listino, s katero se potrjuje njegov status in navaja tevilo paketov v diplomatski poiljki, je pri opravljanju svojih nalog pod varstvom drave sprejemnice. Uiva osebno nedotakljivost in ne sme biti kakor koli prijet ali mu biti odvzeta prostost. Drava poiljateljica ali diplomatsko predstavnitvo lahko imenuje ad hoc diplomatske kurirje.

Tudi v tem primeru se uporablja prejnji odstavek, s tem da v njem navedene imunitete prenehajo veljati takoj, ko tak kurir diplomatsko poiljko, ki mu je bila zaupana, izroi naslovniku. Diplomatska poiljka se lahko zaupa poveljniku civilnega zrakoplova, ki bo pristalo na dovoljenem namembnem letaliu. Poveljnik mora imeti pri sebi uradno listino, v kateri je navedeno tevilo paketov v poiljki, ni pa ga mogoe teti za diplomatskega kurirja.

Diplomatsko predstavnitvo lahko polje enega od svojih lanov, da neposredno in neovirano prevzame diplomatsko poiljko od poveljnika zrakoplova. Diplomat ne sme biti kakor koli prijet ali mu biti odvzeta prostost. Drava sprejemnica ga obravnava z dolnim spotovanjem in ukrene vse potrebno, da preprei vsak napad na njegovo osebo, svobodo in dostojanstvo. Zasebno stanovanje diplomata uiva enako nedotakljivost in varstvo kot prostori diplomatskega predstavnitva.

Prav tako uivajo nedotakljivost njegovi dokumenti, korespondenca in ob upotevanju tretjega odstavka Diplomat uiva imuniteto pred sodno jurisdikcijo drave sprejemnice v kazenskih zadevah. Prav tako uiva imuniteto pred sodno jurisdikcijo drave sprejemnice v civilnih in upravnih zadevah, razen glede: a stvarnopravne tobe, ki se nanaa na zasebno nepreminino v dravi sprejemnici, razen kadar z njo razpolaga v imenu drave poiljateljice za potrebe diplomatskega predstavnitva; b tobe, ki se nanaa na dedovanje, v katerem diplomat nastopa kot izvritelj oporoke, upravitelj zapuine, dedi ali volilojemnik v svojem imenu in ne v imenu drave poiljateljice; c tobe, ki se nanaa na kakrno koli poklicno ali pridobitno dejavnost, ki jo diplomat v dravi sprejemnici opravlja poleg svojih uradnih funkcij.

Diplomat ni dolan priati. Zoper diplomata niso dovoljeni nikakrni izvrilni ukrepi, razen v primerih iz tok a, b in c prvega odstavka in pod pogojem, da jih je mogoe izvesti, ne da bi bila s tem krena nedotakljivost njegove osebe ali njegovega stanovanja. Sodna imuniteta, ki jo diplomat uiva v dravi sprejemnici, ga ne izvzema iz sodne jurisdikcije drave poiljateljice. Drava poiljateljica lahko odree sodno imuniteto diplomatu in tistim osebam, ki uivajo imuniteto po Odrek mora biti vedno izrecen.

Odrek sodne imunitete v tobah v civilnih ali upravnih postopkih ne pomeni odreka imunitete pred izvritvijo sodbe, za kar je potreben poseben odrek. Ob upotevanju tretjega odstavka tega lena je diplomat glede opravljanja dela za dravo poiljateljico izvzet iz predpisov o socialnem zavarovanju, ki lahko veljajo v dravi sprejemnici.

Izvzetje iz prejnjega odstavka prav tako velja za lane zasebnega pomonega osebja, ki so izkljuno v slubi pri diplomatu, pod pogojem, da: a niso dravljani ali osebe s stalnim prebivaliem v dravi sprejemnici in b zanje veljajo predpisi o socialnem zavarovanju, ki lahko veljajo v dravi poiljateljici ali tretji dravi.

Diplomat, ki zaposluje osebe, za katere se ne uporablja izvzetje iz prejnjega odstavka, mora spotovati obveznosti, ki jih delodajalcu nalagajo predpisi drave sprejemnice o socialnem zavarovanju.

Izvzetje iz prvega in drugega odstavka tega lena ne izkljuuje prostovoljne vkljuitve v sistem socialnega zavarovanja drave sprejemnice, e ta drava to dopua. Dolobe tega lena ne posegajo v e sklenjene dvostranske ali vestranske sporazume o socialnem zavarovanju in ne prepreujejo sklenitve takih sporazumov v prihodnje. Drava sprejemnica v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki jih lahko sprejme, dovoljuje uvoz in oprostitev carin, davkov in drugih povezanih dajatev, razen strokov za skladienje, prevoz in podobne storitve, za: a predmete, namenjene diplomatskemu predstavnitvu za uradno uporabo; b predmete za osebno uporabo, namenjene diplomatu ali druinskim lanom, ki ivijo z njim v skupnem gospodinjstvu, vkljuno s predmeti, namenjenimi njegovi nastanitvi.

Diplomat je oproen pregleda osebne prtljage, razen e obstajajo resni razlogi za domnevo, da vsebuje predmete, za katere ne velja oprostitev iz prejnjega odstavka, ali predmete, katerih uvoz ali izvoz je zakonsko prepovedan ali za katere veljajo predpisi drave sprejemnice o karanteni.

Tak pregled se sme opraviti le v navzonosti diplomata ali njegovega pooblaenega zastopnika. Druinski lani diplomata, ki ivijo z njim v skupnem gospodinjstvu, uivajo, e niso dravljani drave sprejemnice, privilegije in imunitete iz Prav tako uivajo privilegije iz prvega odstavka Zasebno pomono osebje lanov diplomatskega predstavnitva, ki niso dravljani drave sprejemnice ali v njej nimajo stalnega prebivalia, je oproeno dajatev in davkov od plail, ki jih prejema za svoje delo.

Glede vsega drugega lahko uiva privilegije in imunitete le v obsegu, ki ga dopua drava sprejemnica. Drava sprejemnica pa mora jurisdikcijo nad temi osebami izvajati tako, da pri tem preve ne ovira opravljanja nalog diplomatskega predstavnitva. Diplomat, ki je dravljan drave sprejemnice ali ima v njej stalno prebivalie, uiva sodno imuniteto in nedotakljivost le glede uradnih dejanj, storjenih pri opravljanju njegovih nalog, razen e drava sprejemnica daje dodatne privilegije in imunitete.

Drugi lani osebja diplomatskega predstavnitva in zasebno pomono osebje, ki so dravljani drave sprejemnice ali imajo v njej stalno prebivalie, uivajo privilegije in imunitete le v obsegu, ki ga priznava drava sprejemnica. Drava sprejemnica pa mora izvajati jurisdikcijo nad temi osebami tako, da pri tem preve ne ovira opravljanja nalog diplomatskega predstavnitva. Vsakdo, ki je upravien do privilegijev in imunitet, jih uiva od trenutka, ko pride na ozemlje drave sprejemnice, da nastopi slubovanje, ali e je e tam, od trenutka, ko je o njegovem imenovanju uradno obveeno ministrstvo za zunanje zadeve ali drugo ministrstvo, za katero je tako dogovorjeno.

Ko osebi, ki uiva privilegije in imunitete, funkcija preneha, ti privilegiji in imunitete praviloma prenehajo v trenutku, ko ta oseba zapusti dravo, ali po poteku v ta namen danega razumnega roka, do takrat pa veljajo celo ob oboroenem spopadu.

Vendar pa imuniteta e naprej velja za dejanja, ki jih ta oseba stori pri opravljanju svojih nalog kot lan diplomatskega predstavnitva. Ob smrti lana diplomatskega predstavnitva njegovi druinski lani e naprej uivajo privilegije in imunitete, do katerih so upravieni, do poteka razumnega roka, v katerem lahko zapustijo ozemlje drave sprejemnice. Ob smrti lana diplomatskega predstavnitva, ki ni dravljan drave sprejemnice ali v njej nima stalnega prebivalia, ali druinskega lana, ki je ivel z njim v skupnem gospodinjstvu, drava sprejemnica dovoli iznos pokojnikovih preminin, razen tistih, ki so bile pridobljene v njej in katerih izvoz je bil ob njegovi smrti prepovedan.

Od preminin, ki so v dravi sprejemnici samo zato, ker je pokojnik tam bival kot lan diplomatskega predstavnitva ali kot druinski lan katerega od lanov diplomatskega predstavnitva, se ne odmerijo nikakrne dajatve od dediine. Enako ravna tudi glede njegovih druinskih lanov, ki uivajo privilegije in imunitete in spremljajo diplomata ali potujejo posebej, da bi se mu pridruili ali vrnili v svojo dravo.

V okoliinah, podobnih tistim iz prejnjega odstavka, tretje drave ne ovirajo prehoda ez svoje ozemlje lanom administrativnega in tehninega osebja ali lanom pomonega osebja diplomatskega predstavnitva in njihovim druinskim lanom. Tretje drave priznavajo uradni korespondenci in drugim uradnim sporoilom v tranzitu, vkljuno s kodiranimi in ifriranimi, enako svobodo in varstvo, kot ju priznava drava sprejemnica.

Diplomatskim kurirjem, ki jim je bil izdan vizum, e je ta potreben, in diplomatskim poiljkam v tranzitu priznavajo enako nedotakljivost in varstvo, kot ju mora priznati drava sprejemnica. Obveznosti tretjih drav iz prejnjih odstavkov se nanaajo tudi na osebe, navedene v njih, uradna sporoila in diplomatsko poiljko, ki so na ozemlju tretje drave zaradi vije sile. Ne glede na privilegije in imunitete morajo vse osebe, ki jih uivajo, spotovati zakone in druge predpise drave sprejemnice.

Prav tako se ne smejo vmeavati v njene notranje zadeve. Vse uradno poslovanje z dravo sprejemnico, ki ga drava poiljateljica poveri diplomatskemu predstavnitvu, poteka prek ministrstva za zunanje zadeve drave sprejemnice ali drugega ministrstva, za katero je tako dogovorjeno.

Prostori diplomatskega predstavnitva se ne smejo uporabljati za namene, ki niso zdruljivi z nalogami diplomatskega predstavnitva, tako kot so doloene s to konvencijo ali drugimi pravili obega mednarodnega prava ali posebnimi sporazumi, ki veljajo med dravo poiljateljico in dravo sprejemnico.

Zlasti jim mora dati, e je potrebno, na razpolago potrebna prevozna sredstva zanje in njihovo premoenje. Ob prekinitvi diplomatskih odnosov med dravama ali e je diplomatsko predstavnitvo dokonno ali zaasno zaprto: a mora drava sprejemnica, celo ob oboroenem spopadu, spotovati in zaititi prostore diplomatskega predstavnitva skupaj z njegovim premoenjem in arhivom; b lahko drava poiljateljica zaupa varstvo prostorov diplomatskega predstavnitva skupaj z njegovim premoenjem in arhivom tretji dravi, ki je sprejemljiva za dravo sprejemnico; c lahko drava poiljateljica zaupa varstvo svojih interesov in interesov svojih dravljanov tretji dravi, ki je sprejemljiva za dravo sprejemnico.

Pri uporabi dolob te konvencije drava sprejemnica ne sme diskriminirati posameznih drav. Za diskriminacijo se ne teje: a e drava sprejemnica omejevalno izvaja kakno dolobo te konvencije, ker se ta tako izvaja za njeno diplomatsko predstavnitvo v dravi poiljateljici; b e si posamezne drave po obiaju ali sporazumu vzajemno zagotavljajo ugodnejo obravnavo, kot to zahtevajo dolobe te konvencije.

Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Organizacije zdruenih narodov. Listine o pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Organizacije zdruenih narodov. Ta konvencija zane veljati trideseti dan po dnevu deponiranja dvaindvajsete listine o ratifikaciji ali pristopu pri generalnem sekretarju Organizacije zdruenih narodov.

JAVA WEB SERVICES PROGRAMMING RASHIM MOGHA PDF

Mednarodno pravo

.

LEGION BLATTY PDF

Dunajska Konvencija o Diplomatskih Odnosih

.

Related Articles